HABER

SONUNDA YAKALANDI

Ankara’da evinde bo-rnoz ku-şağı ile ka-pıya a-sılmış bir şe-kilde bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ö-lümünde baş şü-pheli Ümitcan Uygun, bu sefer u-yu-şturucu ku-llanmak ve u-y-u-şturucuya öz-en-dirmek s uçlamasıyla gö-zaltına alındı.


Aleyna Çakır’ın ö-lümüyle i-gili ha-kkında so-ruşturma yü-rütülen Ümitcan Uygun, u-yuşturucu k-ullanırken ç-kilen görüntülerinin so-syal me-dyada paylaşılmas-ı üzerine Ankara E-mniyet M-üdürlüğü N-ar-kotik S-uçlarla M*ücadele Şu*besi e-kiplerince gö*zaltına alındı.


K-açmaya ç-alışırken ya*kalanan U-ygun, sağlık kontrol-ünün ardından e*mniyete gö*türüldü.Ümitcan Uygun’un kaç-masına y*ardımcı olduğu id-diasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki k*adın da gö*zaltına alındı.Uygun hakkında uy-u-ştuucuyu ö*zendirmek su-çundan işlem yapıl-acağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU

öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara’nın Keçiören ilçesinde ka-fasından s-il-ahla vu-rulmuş şekilde ö-lü olarak b-ulundu. Eşinin ö-lümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun’un babası, eşinin ö-lmeden önce “Ö-lü-mümden Mü-ge A-nlı su-çludur” yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.14 Ekim’de Aleyna Çakır’ın şü-pheli ö-lümüne dair yürütülen sor-uşturmada, Çakır’ın ya-şamını yi-tirdiği gece e-vin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şü-pheli Ümit Can Uygun olduğu ne-tleşmişti. Yeniden i-ade ve-ren Çakır’ın anne ve babası, Ümit Can Uygun ve çe-vresine i-şaret e-tmişti. O-lay yeri inceleme ra-poruna göre, evde biri kı-rık iki a-lkol şi-şesi b-ulunmuş, Çakır’ın ba-caklarında da m-orluklar te-spit edilmişti.


ALEYNA ÇAKIR’IN Ö-L-ÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Çakır’ın kesin ö-lüm se-bebinin belirlenmesi için a-dli tı-p rap-oru istenmişti. İstanbul A-dli Tı-p Ku-rumu 1. A-dli Tıp İ-htisas Ku-rulu tarafından hazırlanan r-apor s-avcılığa gönderildi.Raporda Çakır’ın o-topsisinde dış mu-ayenesinde a-sı dışında v-ücudunda te-spit edilen be-lirtilerin -ö-lüm meydana g-tirecek n-itelikte olmadığı, i-ç muayenesinde k-fatasında kı-rık, kafa içi k-anama, iç k-anama, beyin do-ku h-arabiyeti, iç o-rgan ve b-üyük da-mar yar-alanmasına ra-stlanılmadığı ifade e-dilmişti.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu