HABER

FELKET YAŞANIYOR OHL

So-n d-akika açıklaması geldi Milyonlarca kișiyi e-lektriksiz bırakan m-arketlerin önünde t-üp ve su ku-yruğu o-lușmasına yol açan k-ıș fırtınası, g-ünlük hayatı durma n-oktasına getirdi.


Federal A-cil Durum Yönetimi A-jansı (FEMA), ABD Bașkanı Joe Biden’ın, ülkeyi et-kisi altına alan k-ar fı-rtınasından en çok etkilenen Texas eyaletinde o-lağanü-stü hal (O-HAL) ilan ettiğini bildirdi.ABD’nin sert kı-ș ko-șullarıyla mü-cadelesi devam ederken, özellikle Te-xas eyaletinde etkili olan kıș fırtınası n-edeniyle v-atandașlar z-or gü-nler geçiyor.


O-HAL İ-LAN EDİLDİ

Fe-deral A-cil D-urum Yö-netimi A-jansı (FEMA), ABD Ba-șkanı Joe Biden’ın ey-alette și-ddetli kar fı-rtınası n-edeniyle o-lağanüstü h-al (OH-AL)i-lan ettiğini bildirdi.

FEMA ta-rafından yapılan açıklamada, “Bașkan Biden, 11 Șubat 2021’de bașlayan ve devam eden ș-iddetli kıș fı-rtınasından ka-ynaklanan a-cil durumlar nedeniyle eyalet, bölgesel ve yerel bazda m-üdahale ça-balarını d-esteklemek için fe-deral y-ardım e-mri verdi” dedi.Biden, geçtiğimiz hafta sonu Texas için bir a-cil durum bildirimi o-naylamıștı ancak


O-H-AL ilanı, FE-MA’nın yardıma ihtiyacı olan kișiler için daha fazla kay-nak ve yardım sağlamasına imkan tanıyor. Federal finansman ayrıca, eyalet genelinde a-cil duruma yö-nelik önlemler için m-aliyet paylașımı sağlıyor.

İ-TFAİYE MUSLUĞU D-ONMUȘTU

Texas eyaletinde devam eden kıș fı-rtınası nedeniyle Houston kentinde ıs-ınma i-htiyaçlarını gideremedikleri için șömine ya-kan aile ya-ngına neden o-lmuș, San Antonio’da ise bir binada çıkan y-angına müdahale için o-ay y-erine gelen i-tfaiyenin mu-sluğu d-onunca a-levler kısa sürede y-ayılarak araçlara sı-çramıștı.

İYİ BİR BABA OLMAK İSTEDİĞİM İÇİN K-IZLARIMA EȘLİK ETTİM

Texas’ta hayat durma no-ktasına gelirken, Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Ted Cruz’un Meksika’ya tatile gitmesi de büyük te-pki çekmiști. Eleștiriler üzerine Texas’a d-nen Cruz, istifa etmesi yönündeki yoğun ba-skılar üzerine açıklama yaparak, “açıkça ha-talı” olduğunu kabul etmiști.K-ızlarının t-atile çıkmak istediğini söyleyen Cruz açıklamasında, “İyi bir baba olmak istediğim için k-ızlarıma eșlik ettim. Ekibim ve ben y-etkililerle sürekli ir-tibat ha-lindeyiz. Elektriğin gelmesini, suyun akmasını, evlerin ısınmasını istiyoruz” if-adelerine yer vermiști


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu