Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HABER

ELMALIDA

A/ile ve So/syal Hi/zmetler Ba/kanlığı a/v7ukatları, Antalya E/lmalı’da iki ka/rdeşin i/stismarına i/lişkin da/vada sa/nıkların t7a/hliye edilmesine i/tirazda bulundu. Açıklamada, fai/llerin m/ümkün olan en a/ğır ce/zayı alması için hu/kuki süreçte yakın ta7kibin sürdürüleceği belirtildi.


Ai/le ve So/syal Hi/zmetler Ba/kanlığından yapılan ya/zılı açıklamada, 6 Mayıs 2020’de iki ka/rdeşin i/stismara uğradığı şü/phesi üzerine konunun ko/lluk gü/çlerine i/ntikal ettirildiği i/fade edilerek, ilk görüşmenin Ço/cuk İ/zlem M/erkezi’nde yapılmasının ardından ço/cuklara p/sikos/osyal de/stek ve/rilmeye ba/şlandığı belirtildi.


A/NNE VE Ü/VEY BA/BANIN TA/HLİYESİNE İ/TİRAZ

Ya/rgılama sürecinin ba/şlamasıyla birlikte ba/kanlığın da/vaya mü/dahil olduğu vu/rgulanan açıklamada, 16 Ekim 2020’deki ilk du/ruşmada a/nne ve ü/vey ba/banın tu/tuklandığı ka/ydedildi. A/çıklamada, şu bilgilere yer verildi: “5 Ocak 2021 tarihinde ge/rçekleştirilen ü/çüncü du/ruşmada sa/nıkların ta/hliyesine ka/rar ve/rilmiş, ba/kanlığımız a/vukatları ka/rara i/tiraz e/tmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen du/ruşmada ba/kanlığımız a/vukatları sa/nıkların tu/tuklanması talebinde bulunmuştur.

“YAKIN TA/KİBİMİZİ SÜ/RDÜRECEĞİZ”


21 Mayıs 2021 tarihindeki du/ruşmada ise ba7kanlığımız a/vukatları sa/nıkların tu/tuklanması ta/lebini yi/nelemiştir. Bu t/ravm/atik süreçte ço/cuklarımızı i/htiyaç duydukları so/syal hi/zmet mo/dellerimiz ile de/steklemeye devam ediyoruz. Fa/illerin mü/mkün olan en a/ğır ce/zayı alması için devam eden hu/kuki süreçte ço/cuklarımızın üstün ya/rarı gö/zetilerek ba/kanlığımızca yakın ta/kibimizi sü/rdüreceğiz.

“SO/SYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Öte ya/ndan ta/hliye ka/rarı ve yaşanan i/stismar, s/osyal med/yada da gü/ndem oldu. Kullanıcılar bi/nlerce pa/ylaşımla E/lmalı da/vasını Tw/itter’da T/T yaptı.


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu