HABER

EGLENCE KÖTÜ BİTTİ

Havva Nur, e-rkek a-rkadaşıyla k-aldığı o-tel o-dasında ö-lü b-ulundu


Antalya’da 2 a-rkadaşıyla gittiği a-part o-telde fe-nalaşan hukuk fakültesi ö-ğrencisi Ha-vva Nur Ç-alışgan, h-ayatını k-aybetti. O-lay sonrası g-özaltına alınan g-enç kız-ın e-rkek ar-kadaşı M.O.Ş. ile M.D., i-f-adelerinde, ‘ş-ker’ diye ta-bir e-d-ilen YSKLI ma-ddeden 2’şer tane k-ullandıklarını söyledi.


Dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fe-ner Mahallesi’ndeki a-part o-telde m-eydana gelen o-l-ayda Antalya B-ilim Ü-niversitesi H-ukuk F-akültesi ö-ğrencisi Ha-vva Nu-r Çalışgan, er-kek a-rkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile bu-luşup a-part o-tele gitti. Burada e-ğlenen 3 ge-nçten Çalışgan, bir süre s-onra fe-nalaştı. M.O.Ş. ile M.D.’nin ih-ba-rıyla o-lay yerine s-ağlık e-kibi s-evk e-dildi. Sa-ğlı-k gö-revlilerinin hemen mü-dahalede bulunduğu Havva Nur Ça-lışgan, ya-şamını yi-tirdi.

İ-FADELERİNDE HER ŞEYİ ANLATTILAR

Gö-z-altına alınan M.O.Ş. ve M.D., p-ol-is m-erkezindeki -adelerinde, ‘ş-eker’ diye ta-bir edilen ysklı  ma-ddeden 2’şer tane ku-llandıklarını ve Çalışgan’ın fe-nalaştığını söyledi. Çalışgan’ın ca-nsız be-deni de o-topsi için a-mbulansla Antalya A-dli T-ıp Kurumu m-orguna k-aldırıldı.


A-NNESİ “SONU BÖYLE Mİ OLACAKTI” DİYEREK AĞLADI

Ha-vva N-ur Ç-alışgan’ın c-azesi, o-topsinin ar-dından bugün y-kınları tarafından m-orgdan alındı. C-naze t-eslim alındığı sırada si-nir k-rizi ge-çiren a-nne -Ayşe Ça-lışgan, “Ben bunca yıl 2 ç-ocuğum için ya-şadım. Sonu böyle mi o-lacaktı? Şimdi bu a-cıya nasıl d-ayanacağım?” diyerek gö-zyaşı dö-ktü.G-enç kı-zın ya-kınları m-orgun önünde fe-nalaştı;

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu