HABER

Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız

Elmalı da/vasının avukatı ko/nuştu : Olanları bilseniz geceleri uykunuz kaçar .


Antalya’da iki kardeşin *s/tismara uğradığı i/ddiasıyla açılan da/vada anne Merve A. ve ü/vey baba Rahmi A.’nın ta/hliye edilmesi ülke genelinde büyük te/pkiye neden o/ldu. Ma/ğdur ço/cukların a/vukatı Gülşah Ekin T/aş, “Dosyanın de/taylarını bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız. Bu da/va k/an d/ondurur. Ço/cuklar, çizdikleri re/smin ka/t be kat fazlasını ya/şamışlar. Her ikisi de çok a/ğır c*/n/sel ş*/ddete ma/ruz ka/lmışlar.” dedi.


Antalya’nın Finike i/lçesinde iki kardeşin i/stismara uğramasına i/lişkin yü/rütülen so/ruşturma ka/psamında tu/tuklanan a/nne Merve A. ile ü/vey baba Rahmi A., ya/rgılandıkları Elmalı A/ğır Ce/za Ma/hkemesi’nce, ü/çüncü du/ruşmada ta/hliye e/dilmişti. Bu gelişme sonrasında d/ava yeniden gü/ndeme geldi, başta si/yasi ve ünlü isimler olmak üzere birçok isim ta/hliye kararına te/pki gösterdi.

“ÇO/CUKLARIN ÇOK ZEKİ OLDUĞUNU FARK ETTİM”

U/tanç da/vasında ma/ğdur olan ço/cukların a/vukatlığına yapan U/C/İM (Saadet Öğretmen Ço/cuk İ/stismarı İle Mü/cadele De/rneği) a/vukatlarından Gülşah Ekin T/aş, yü/rekleri ya/kan da/va do/syasındaki ayrıntıları, Habert/ür/k’ten Alper Uruş’a a/nlattı. Ta/ş, “Ku/rban ba/yramıydı ve UCİM’de nö/betteydim. Bu o/layla i/lgili i/hbar, benim nö/betimde geldi. İlk gö/rüşmeyi ba/baanneyle yaptım. Kendisi, ‘İki to/runum var; p/sikoloğa gö/türdüm. Anlattıkları şeyler a/kla ma/ntığa sı/ğmıyor’ dedi. Ço/cuklarla yaptığım görüşmelerde her ikisinin de gerçekten çok z/eki o/lduğunu fa/rk e/ttim.


“O/LAYI E/RKEK ÇO/CUK O/RTAYA ÇI/KARIYOR, A/NNESİ İ/NANMIYOR”

Ya/şadıklarını o kadar de/taylı anlatıyorlardı ki yer, zaman ve mekan vererek bütün a/yrıntıları a/nlattılar. Anne ile baba kü/çük k/ız ço/cuğu anne ka/rnındayken bo/şanıyorlar. Daha sonra k/ız ço/cuk a/nnenin ya/nında kalıyor. Büyük ço/cuk ise ba/banın ya/nında kalıyor. Daha sonra e/rkek ço/cuk, ö7z babası ta/rafından a/nnesinin yanına Finike’ye gö/nderiliyor. Hem ka/rdeşini ta/nısın hem de ya/lnız kalmasın diye. Kı/z ço/cuğu hep *s/tismara uğramış. Er/kek ço/cuğu ise 2018’in sonu gibi Finike’ye gi/diyor ve 8 aylık süreçte c*/nsel *s/tismara u/ğruyor. O/layı ortaya çı/karan da e/rkek ço/cuk o/luyor ve a/nne e/rkek ço/cuğu su/çluyor. ‘Ba/ban se/ni do/ldurdu ve sen bize i/ftira a/t/ıyorsun’ diye sa/vunma ya/pıyor.

“DE/TAYLARI Bİ/LSENİZ GECE UYUYAMAZSINIZ”

Bu da/va ge/rçekten ka/n do/ndurur ci/nsten. Do/syanın detaylarını bilseniz; günlerce uyku u/yuyamazsınız. Ço/cuklar, çi/zdikleri re/smin kat be kat fa7zlasını ya7şamışlar. Her i/kisi de çok ağır c*/nsel şi*/dete ma/ruz kalmışlar.Kı/z ço/cuğunun 2 ya/şından i/tibaren i/s7tismara u,ğradığını dü/şünüyorum. Ço/cukların sa7tılması gibi bir şey s/öz ko/nusu değil. A/nne ge/ce ku/lüplerinde, pa/vyonlarda ça/lışan bir ka/dın ve Rahmi’yle burada ta/nışıyor ancak ya/ğmadan 1 yıl hü/küm de gi/yiyor.Kı/z ço/cuğu i/fadesinde, a/nnenin e/rkeklerle do/st ha/yatını ya/şadığını be/lirtiyor ve annesinin ko/calarının *s/tismarına u/ğradığını, *s/tismarcının fi/z/iksel özelliklerine kadar a/yrıntıyla a/nlatıyor. Rahmi hayatına girdikten sonra bu de/ğişiyor. E/rkek ço/cuğun bi/linçli olmasıyla *7st*smar dile geliyor. Rahmi’nin *st/i/smarlarının ardından ço/cuklar ba/baanneye gö/nderiliyor.

“TU/T7UKLAMA BEKLİYORUZ”

E/rkek ç/ocuk o/layları a/nlatırken kı/z ço/cuğunun ya/şadıklarını te/tikliyor ve o da ya/şadıklarını a/nlatıyor. H/S/K o/layla i/lgili i/nceleme ba/ş7lattı. Biz a/çıkçası tu/tuklama bekliyoruz. Do/syadaki bütün so/mut de/liller tamamlandı. A/dli Tıp i/stismarı do/ğruluyor. Ço/cuklar şu an g/üv/ende de/ğil.


“ÇO/CUKLARI KABLO İLE DÖ/VÜYORLAR”

Bu dosyada ta/nık olarak di/nlenen herkesin s7anık olarak ya/rgılanması da gerekiyor. Çü/nkü ço/cuklara a/nneanne, d/ede, te/yzeler şi/ddet uyguluyor. Ço/cukları ka/blo ile dö/vüyorlar. Ço/cuğun be/yanı e/sas a/lınmalıdır. Çünkü ço/cuk i/st/ismarı bu ka/dar de/taylandıramaz.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu